6b. Recursos per comprendre i gestionar les emocions

Professor: Josep Pujol i Morros

Descripció:

Aquest curs vol ser un espai de reflexió i aprofundiment en el món de les emocions i els sentiments. Serà útil en la tasca docent i profitós a nivell personal. D’especial interès per a professionals que desitgin realitzar intervencions d’educació emocional.
La riquesa de les nostres emocions i sentiments ens ajuda en la vida i ens permet gaudir-la però, alhora, pot ser font de confusió personal i de conflictes interpersonals. Comprendre aquest món afectiu i saber ‘gestionar-lo’ facilita l’equilibri personal i relacional.

La difusió del curs es realitza a través de la pàgina web de l’Escola d’Estiu de l’educació de persones adultes 2018, també per correu electrònic a escoles entitats i persones interessades i per informació directa a persones i centres amb els que habitualment col·laborem.

Objectius

  – Reflexionar sobre els components de les emocions per tal d’entendre-les i d’entendre’ns millor.
– Ampliar la consciència i comprensió de les emocions pròpies i alienes.
– Aprofundir en la relació bidireccional entre emocions i pensaments.
– Aprendre estratègies per a la gestió emocional en la vida personal i interpersonal.

Continguts  

. L’univers de les emocions humanes. Els seus diversos components.

. La comprensió dels estats emocionals.

. Paraules per a les emocions.

. Constel·lacions emocionals i emocions en aparent contradicció.

. Emocions, pensament i conducta.

. El pensament, ‘hàbil’ generador d’emocions.
. Missatges potenciadors i missatges limitadors. Com comunicar les emocions. . Aprendre la capacitat d’escolta i l’empati .
. La gestió de les emocions a diferents nivells: ràbia, enuig, pors, preocupació, tristesa, decepció,…
. Exemple d’estratègies davant situacions pràctiques concretes.

5b. Curs de dibuix creatiu. Un mitjà d’expressió i de desenvolupament creatiu.

Professor: Joan Gispert

Descripció

El potencial creatiu és inherent a l’ésser humà i, per tant, sempre que es treballi de manera adequada la podrem potenciar. És a dir, tots tenim la capacitat creativa, la diferència està en que la tinguem desenvolupada o no.

La creativitat la podem aplicar a qualsevol assignatura de l’escola: llenguatge, matemàtiques…

Ensenyar creativament significa ensenyar amb variacions i innovacions. Una lliçó creativa ha de ser interessant, provocadora, no convencional, productiva i motivadora. Hi ha variacions en tècniques d’ensenyar, en materials, en activitats i en avaluació. Hi ha innovacions en els dissenys dels recursos,en seleccions d’activitats i en instruments d’avaluació.

És tracta d’un curs de dibuix per a docents que, tot aprenent a dibuixar, de manera creativa i sense por, veuran com aquesta eina també esdevé un important recurs per la seva pràctica educativa.

Objectius

Els objectius del curs són:

. Oferir als docents els mitjans per alliberar la capacitat que permeti a l’alumne accedir conscientment als les capacitats de creació i comunicació de forma intuïtiva i imaginativa.

. Apropar als docents a tècniques d’expressió plàstica i audiovisual útils per a la tasca de formació de joves i adults.

. Presentar experiències i tècniques útils per desenvolupar el treball a l’aula.

Continguts

Els continguts seran:

. Tècniques d’expressió plàstica i audiovisual útils per a la tasca de formació de joves i adults.

. Les capacitats bàsiques per la creativitat: la imaginació, la capacitat de modelar diferents situacions o plasticitat i la capacitat de comunicar-se.

· Presentació d’experiències dels propis participants i discussió sobre el seu desenvolupament i també coneixement d’altres experiències pedagògiques significatives.

· Recursos bibliogràfics i documentals.

2b. Tractament de dades i de la informació numèrica, recursos per l’ensenyament de les COMPETIC

Professor: Jose Antonio Pérez

Descripció

El perfil de persones que s’adrecen als estudis de COMPETIC ha anat canviat i això demanda per part del professorat una adequació a les noves demandes. Al moment actual a més de les persones que veuen en l’ús de les TIC una oportunitat per estar al dia dels canvis socials també hi ha moltes persones a qui l’acreditació de les competències en TIC els hi facilita el camí d’incorporació al mercat laboral o els permetés millorar les perspectives de la seva vida professional.

En aquest curs treballarem el tractament de dades i de la informació numèrica, i aportarem recursos per l’ensenyament de les COMPETIC.

Oferim un curs adreçat als docents que imparteixen els cursos de COMPETIC amb l’objectiu de consolidar i aprofundir els continguts bàsics d’aquests ensenyaments.

En el marc de l’Escola d’Estiu oferim un espai de reciclatge que pot permetre també compartir dubtes i propostes entre els docents.

Serà un espai per preparar per la docència dels nivells de COMPETIC.

La metodologia del curs virtual comptarà amb el suport de materials específics per els estudis de COMPETIC Es treballarà amb materials en formats diversos (text, vídeo, àudio). Utilitzarà recursos com tutorials, activitats d’autoaprenentatge, fòrum per contrastar idees o resoldre dubtes i presentació de recursos d’aprenentatge

Objectius 

 • Aprofundir en el coneixement dels continguts bàsic de l’ensenyament de les COMPETIC de les competències C6 Tractament de la informació numèrica i C7 Tractament de les dades.
 • Adquirir i compartir coneixements i estratègies docents per la formació en competències digitals avançades.
 • Oferir recursos d’autoaprenentatge i de desenvolupaments de la competència docent
 • Presentar materials i estratègies pel treball didàctic de COMPETIC avançat i l’adquisició de nous continguts pel propi docent.
 • S’abordaran els continguts propis de COMPETIC avançat fent una selecció dels temes a partir d’una valoració del nivell inicial-mig dels participants

Continguts

 • Coneixement l’entorn de treball de l’aplicació per treballar el Tractament de la informació numèrica.
 • Format avançat, les funcions avançades, els gràfics complexos i els filtres.
 • Utilització taules dinàmiques, subtotals i protecció de dades del full de càlcul.
 • Coneixement de l’entorn de treball de l’aplicació per treballar el Tractament de les dades.
 • Coneixement de l’organització i saber configurar una base de dades.
 • Gestió de les relacions de taules i  consultes d’una base de dades.
 • Treball amb formularis i saber generar informes d’una base de dades.
 • Aportació de recursos didàctics per treballar aquest continguts a l’aula de COMPETIC

 

 

3b. Creació de material didàctic en suport digital

Professor: Javier Villatoro

Descripció

Una de les tasques que hem de realitzar els docents és la creació de materials complementaris que puguin adaptar-se als manuals de curs. En no poques ocasions, els manuals amb què comptem són poc flexibles i no del tot adequats als grups meta. Així, la capacitat de creació d’aquest tipus de materials se’ns presenta com a objecte fonamental en la formació del professorat. El curs està, per tant, orientat al desenvolupament d’algunes de les competències clau dels docents.

De caràcter eminentment pràctic, el curs aborda el procés de creació de materials, i ens permetrà tractar diferents aspectes que impliquen tant la utilització d’eines amb què comptem com la pròpia creació i ús de materials didàctics en suport digital.

Objectius  

– Conèixer els suports digitals amb els quals l’aprenent podrà treballar, amb especial atenció als de caràcter gratuït presents a la xarxa.
– Aplicar de forma pràctica els nous models de comunicació i expressió a l’aula d’idiomes, cedint a l’alumne un lloc central en la presa de decisions sobre el seu aprenentatge.
– Tenir capacitat de manejar les eines més modernes i adequades al desenvolupament dels nostres objectius.
– Crear materials complementaris als manuals de curs.
– Elaborar continguts i recursos digitals dirigits tant a l’ensenyament en línia com a l’aula presencial.
– Utilitzar les eines d’autor per la creació de continguts interactius.
– Fer servir programes d’edició multimèdia.

Continguts 

Mòdul I. Aspectes bàsics de la docència en línia

– La pràctica docent a internet
– Competències digitals per a professors de llengües

Mòdul II. espais telemàtics

– Blocs i xarxes
– Sistemes integrats (edició, organització, videoconferència, emmagatzematge en el núvol …)

Mòdul III. Producció i adaptació de continguts

– Maquetació bàsica: estructura i format
– Imatges: edició i bancs lliures de drets

Mòdul IV. multimèdia

– Funcions bàsiques dels editors multimèdia
– Edició d’àudio, vídeo

Mòdul V. Edició i publicació d’exercicis i materials

– Plataformes per e-learning
– Creació d’exercicis i activitats

Mòdul VI. Tasca final

– Tasca final
– Presentació d’un model de curs en línia

1b. Experiències internacionals d’educació d’adults: igualtat e inclusió

Professora: Graça Costa

Descripció

El curs “Experiències internacionals d’educació adults: igualtat i inclusió” té per objectiu presentar experiències d’educació d’adults a Europa i Amèrica Llatina, buscant ressaltar punts de convergència i divergència entre les diferents polítiques. Per mitjà de reflexions i investigacions sobre educació d’adults en diferents països, treballarem l’educació d’adults com a eix central per lluitar contra la desigualtat i l’exclusió social.

La difusió del curs es realitza a través de la pàgina web de l’Escola d’Estiu de l’educació de persones adultes 2018, també per correu electrònic a escoles entitats i persones interessades i per informació directa a persones i centres amb els que habitualment col·laborem.

Objectius

-Abordar polítiques d’educació d’adults en diferents països, ressaltant els punts de convergència i divergència;
-Estudiar les polítiques internacionals per a educació d’adults apuntant elements contextuals de desigualtats i exclusió social.
-Analitzar experiències d’educació d’adults a Amèrica Llatina i Europa, comparant els avanços del seu país en el que respecte a la igualtat i inclusió.

Continguts

-Trajectòria de l’educació d’adults a Amèrica Llatina, traçant una cartografia de les polítiques i programes de Govern de la societat civil;
-La educació persones adultes a Espanya, Portugal i Anglaterra: convergències i divergències;
-La educació d’adults a Amèrica Llatina i Europa: els avenços respecte a la igualtat i inclusió

4b. Introducció a la llengua i la cultura dels alumnes arabòfons

Professora: Belén García-Alifa

Descripció  

L’ensenyament de la llengua i cultura a parlants arabòfons es ve abordant des dels mateixos principis generals que fem servir com a docents de llengües.

Aquests principis estan orientats a un tipus d’estudiant on la sociolingüística i cultura estan molt allunyades de les dels estudiants procedents de cultures occidentals.

Es fa necessari un major (i millor) coneixement de les característiques d’aquests estudiants (lingüístiques, socials, culturals), el que ens donarà eines per poder abordar amb professionalitat i rigor la nostra tasca com a docents.

El present curs aborda les bases de l’ensenyament de llengua i cultura a parlants arabòfons i les principals qüestions que ha de tenir en compte el professorat, com ara el perfil sociolingüístic de l’ aprenent o les possibles dificultats (gramaticals, de pronunciació, etc. …), que pot trobar en funció del país d’origen dels alumnes.

Al llarg de les sessions de les que es compon aquest curs, de caràcter actiu i participatiu, es tractaran tots aquests temes de manera reflexiva i compartida, així com una anàlisi de diversos dels materials didàctics existents en el mercat i una proposta genèrica del seu tractament inclusiu a les aules.

Objectius  

– Conèixer les bases de l’ensenyament de la llengua i cultura d’acollida a parlants arabòfons.
– Reconèixer les principals dificultats (gramaticals, de pronunciació, etc. …) a les que s’hauran de enfrontar els nostres estudiants.
– Saber amb quins materials, orientats a aquest grup de aprenents, explica el professorat, així com generar propostes per al seu tractament inclusiu a les aules.
– Tenir capacitat de crear material didàctic complementari adequat a les característiques de l’estudiant arabòfon.

Continguts  

Mòdul I. Aproximació a la situació actual de l’ensenyament a arabòfons

– Estudis d’anàlisi d’errors
– Materials orientats a estudiants d’origen àrab

Mòdul II. Coneixem als nostres alumnes?

– Peculiaritats lingüístiques
– Tòpics i estructures apreses

Mòdul III. Distorsions dels docents

– Principals mancances del professorat
– Reconeixement d’errors en els manuals i propostes per esmenar-

Mòdul IV. ¿Qüestió cultural o racial?

– Anàlisi d’estudis actuals
– Propostes per a la integració

Mòdul V. Tasca final

– Tasca final
– Presentació d’una proposta d’esmena d’errors o desenvolupar una reflexió sobre el concepte
“Racisme cultural”

8.Treballar amb les emocions. Introducció a l’equilibri emocional per a professors i alumnes.

 

DescripcióAquest curs vol ser un espai de reflexió i aprofundiment en el món de les emocions i els sentiments. Serà útil en la tasca docent i profitós a nivell personal. D’especial interès per a professionals que desitgin realitzar intervencions d’educació emocional.
La riquesa de les nostres emocions i sentiments ens ajuda en la vida i ens permet gaudir-la però, alhora, pot ser font de confusió personal i de conflictes interpersonals. Comprendre aquest món afectiu i saber ‘gestionar-lo’ facilita l’equilibri personal i relacional.La difusió del curs es realitza a través de la pàgina web de l’Escola d’Estiu de l’educació de persones adultes 2018, també per correu electrònic a escoles entitats i persones interessades i per informació directa a persones i centres amb els que habitualment col·laborem.  Objectius- Reflexionar sobre els components de les emocions per tal d’entendre-les i d’entendre’ns millor.
– Ampliar la consciència i comprensió de les emocions pròpies i alienes.
– Aprofundir en la relació bidireccional entre emocions i pensaments.
– Aprendre estratègies per a la gestió emocional en la vida personal i interpersonal.  ContingutsL’univers de les emocions humanes. Els seus diversos components. La comprensió dels estats emocionals. Paraules per a les emocions. Constel·lacions emocionals i emocions en aparent contradicció. Emocions, pensament i conducta.
El pensament, ‘hàbil’ generador d’emocions.
Missatges potenciadors i missatges limitadors. Com comunicar les emocions. Aprendre la capacitat d’escolta i l’empati .
La gestió de les emocions a diferents nivells: ràbia, enuig, pors, preocupació, tristesa, decepció,…
Exemple d’estratègies davant situacions pràctiques concretes.