4. Jocs i experiències educatives en grup. La vivència com a eina de treball i de reflexió.

Professor: Josep Pujol i Morros

Carpeta de Materials

Descripció  

Curs-taller on aprendre activitats i dinàmiques de grup ideades per afavorir la vivència i la reflexió sobre actituds personals, valors socials, comunicació interpersonal, etc. mitjançant el joc i propostes participatives.

Viurem i aprendrem una selecció pràctica d’experiències, generalment en format de joc o d’activitat divertida. Les propostes són adaptables tant per a infants i adolescents com per a adults.

Després de cada activitat, l’espai de debat col·lectiu ens permet aprofundir en els aprenentatges que emergeixen de l’experiència personal viscuda. La reflexió posterior en grup enriqueix la comprensió individual.

El format lúdic és cooperatiu i respectuós, promou complicitats i facilita la integració d’un grup. Pot ser utilitzat com a eina de treball en sí mateix o per a sensibilitzar i mobilitzar el debat d’aspectes concrets dins d’un treball més ampli.

Objectius 

Vivenciar diverses propostes concretes lúdico-participatives de treball en grup i mostrar el potencial d’aquesta metodologia per generar reflexió i aprenentatge:
Promou una atmosfera grupal distesa, de cooperació i d’integració. Incentiva l’adquisició de valors i de competències interpersonals i socials. Afavoreix l’insight i motiva la reflexió personal.

La difusió del curs es realitza a través de la pàgina web de l’Escola d’Estiu de l’educació de persones adultes 2018, també per correu electrònic a escoles entitats i persones interessades i per informació directa a persones i centres amb els que habitualment col·laborem.

Continguts  

El taller inclou experiències variades que permeten explorar diferents formats de la metodologia.Una activitat divertida amb objectius molt seriosos

Anuncis

6. Recursos per l’Aula: Estratègies per cohesionar el grup i crear un ambient motivador

Professor/a: Anna Baró

Carpeta de Materials

Descripció:

L’aula és l’espai en el que es generen els aprenentatges. Per fer-los possibles i per potenciar-los es planifiquen accions, s’estudien els processos és pensa en els materials més idonis.

En aquest espai el docent i l’alumnat en són els protagonistes.

La difusió del curs es realitza a través de la pàgina web de l’Escola d’Estiu de l’educació de persones adultes 2018, també per correu electrònic a escoles entitats i persones interessades i per informació directa a persones i centres amb els que habitualment col•laborem.

Objectius:

– Analitzar l’entorn d’aprenentatge per tal d’introduir elements d’innovació que permetin millorar l’acció de suport a l’aprenentatge de joves i adults.
– Gestionar el currículum: planificar i programar tenint present:

  • Diferents metodologies
  • L’ús de recursos i materials diversificats
  • La motivació com element clau

– Conèixer estratègies didàctiques
– Identificar els rols del docent i de l’alumnat
– Conèixer tècniques i eines de coaching i PNL.
– Vivenciar dinàmiques per cohesionar al grup a l’aula i per crear un ambient alegre, confiat i motivador.

Continguts:

Tema 1. L’aula i els seus components. Elements organitzatius, materials, estils docents, interaccions a l’aula.

Tema 2. La organització de l’alumnat. Espais per l’autonomia i la participació.

Tema 3. La organització de l’espai i el temps. Models i estratègies per optimitzar els recursos educatius.

Tema 4. Metodologies d’aula:

  • Que fomenten l’autonomia dels aprenentatges
  • Que faciliten la mecanització de diferents aprenentatges

Tema 5. Estratègies participatives i el treball col•laboratiu

Tema 6. El perfil docent

Tema 7. L’avaluació com element imprescindible tant en el disseny com en el procés d’aprenentatge. Us de diverses metodologies i processos d’avaluació

Metodologia i dinàmiques de treball:

Amb una metodologia pràctica i vivencial, acompanyar i guiar en l’adquisició d’habilitats i recursos per cohesionar de forma eficaç un grup i millorar la motivació dels alumne

5. Metodologia i didàctica en l’ensenyament de llengües

Professora: Belén García-Alifa

Carpeta de Materials

Descripció:

En aquest curs, de tall teòric i pràctic, es realitza un recorregut per la història dels mètodes i enfocaments de l’ensenyament de llengües, les seves característiques, i grau d’adequació al model comunicatiu, així com per les línies d’investigació i actualització. Des dels mètodes basats en els sistemes de gramàtica i traducció fins als actuals enfocaments comunicatius, es reflexionarà sobre l’evolució dels principals aspectes metodològics aplicats a la docència per tal d’actualitzar propostes d’aprenentatge i estils educatius.

El curs inclouran, a més, propostes de desenvolupament pràctic. Aquestes es basaran d’una banda en l’anàlisi crític de diversos manuals destinats a l’adquisició de llengües estrangeres i, per l’altra,  en la elaboració de programes didàctics i activitats creades a partir de diferents propostes didàctiques.

Es pretén amb això dominar en profunditat els aspectes fonamentals de la metodologia de l’ensenyament de llengües estrangeres, així com comprendre i reconèixer els elements més importants de la seu desenvolupament.

Objectius:

– Conèixer la història i desenvolupament dels diferents mètodes i enfocaments de l’ensenyament de llengües.

– Analitzar el valor, així com la pervivència o la superació dels diferents enfocaments en l’ensenyament de llengües.

– Revisar de forma crítica els mètodes des dels que presenten els principals manuals didàctics de referència.

– Actualitzar propostes d’aprenentatge i estils educatius.- Adquirir criteris d’avaluació dels materials comunicatius.

– Usar i adequar materials en l’elaboració de programes i activitats a partir de les diferents propostes didàctiques.

Continguts:

Unitat I. Breu història de la metodologia- Reflexió sobre la figura del docent i els criteris metodològics que els caracteritzen- Característiques fonamentals dels diferents enfocaments didàctics (tradicional, natural, estructural,humanístic, comunicatiu)

Unitat II. enfocament comunicatiu- Definició i desenvolupament- Criteris d’avaluació del material comunicatiu

Unitat III. Enfocament per tasques- Definició i recorregut històric- Planificació de classes per tasques

Unitat IV. Manuals i materials- Anàlisi pràctic de mètodes de manuals de referència- Actualització i adequació de materials amb objectius comunicatius

Unitat V. Ús i aplicació didàctica de materials- Multimèdia- Aspecte lúdic i gamificació- Fonaments didàctics en els materials d’internet: el connectivisme

4. Informàtica i comunicació. Reptes per l’educació al llarg de la vida.

Prorfessor/a: Per concretar

Descripció

Reflexionem sobre la situació actual dels grups COMPETIC i Anglès com a llengua estrangera als Centres de Formació d’Adults. Grups que presenten un augment important d’alumnat, i que a causa de l’aplicació dels nous currículums estan canviant el perfil, potser en detriment de l’alumnat actual.

La difusió del curs es realitza a través de la pàgina web de l’Escola d’Estiu de l’educació de persones adultes 2018, també per correu electrònic a escoles entitats i persones interessades i per informació directa a persones i centres amb els que habitualment col·laborem.

  Objectius

– Descriure la situació d’aquests grups al centres participants.
– Detectar situacions conflictives.
– Analitzar els currículums i contrastar-los amb la realitat del centres.
– Repensar el perfil docent.

Continguts

– Tema 1. Els grups COMPETIC i Anglès. Característiques de l’alumnat.

– Tema 2. Adequació dels currículums a les necessitats de l’alumnat.

– Tema 3. El canvi de perfil de l’alumne participant.

– Tema 4. La feina diària en aquests grups.

3.Creació d’un club de lectura a l’escola d’adults.Tècniques per descobrir i compartir la lectura en grup

Professora: Maria Candel

Carpeta de Materials

Descripció:

 Existeixen models des de la pedagogia no formal (tertúlies, clubs)per iniciar o completar el gust per la lectura que recullen els processos d’aprenentatge lector a l’escola, dotant-ho de més amplitud en la seva realització quotidiana.

Els mestres participen aportant-ho projectat a la classe: Un club de lectura com realització de la base lectora.

Objectius:

-Donar eines al professorat per realitzar un club de lectura
-Estimular l’alumnat a llegir d’una manera crítica i gaudir de la lectura
-Valorar aspectes més objectius (personatges, estructures, conflictes…)
-Assolir tècniques narratives per l’anàlisi d’una obra literària.
-Oferir propostes creatives, plantejant debats i relacionant altres referents culturals (Cinema, Series, còmics…)

Continguts

-Característiques i metodologia d’un club de lectura.
-Guió d’una sessió.
-Criteris per triar lectures.
-Tècniques: temes, conflictes, espais i èpoques, temps i ritme, personatges.

2. Aprenentatge basat en transmèdia. Com organitzar situacions d’aprenentatge i implicar els alumnes

Professor: Javier Villatoro

Carpeta de Materials

Descripció:

La narrativa transmèdia parteix de la creació de diverses narracions integrades com a peces d’una mateixa història, des de punts de vista diferents i combinant diversos mitjans, físics i digitals. En l’ensenyament de llengües facilita la realització d’activitats significatives, obre l’aula a espais reals de comunicació i fomenta la interacció entre els usuaris a través de la construcció d’un espai discursiu comú. En aquest curs veurem com portar de forma efectiva a la classe aquestes tècniques a través de la creació d’històries i personatges, el disseny multimèdia, la comunicació en xarxa o l’ús d’aplicacions mòbils. El curs està orientat al desenvolupament de competències clau del professorat com organitzar situacions d’aprenentatge, implicar els alumnes en el control del seu propi aprenentatge i servir-se de les TIC per a l’exercici del seu treball.

Objectius:

-Organitzar i posar en marxa programes i activitats d’acord amb els mitjans i canals de comunicació i a les actituds d’aprenentatge del segle XXI.
– Aplicar de forma pràctica nous models de comunicació i expressió a l’aula d’idiomes, atorgant l’alumne un lloc central en la presa de decisions sobre el seu aprenentatge.
– Experimentar amb diversos suports, recursos i eines en un entorn transmèdia per a la creació de projectes d’aprenentatge de llengües.
– Dissenyar programes didàctics que es recolzin en la combinació de l’ús de materials físics i digitals.
– Avaluar, guiar i oferir correccions i retroalimentació de manera immediata fins i tot en aules (físiques o en línia) que compten amb un gran nombre d’alumnes.

Continguts:

Unitat I. Introducció a la narrativa transmèdia i la seva aplicació en l’aprenentatge de llengües.

– La importància de la transmedialitat en el procés d’aprenentatge de llengües
– Estudi de models i exemples de projectes educatius transmèdia
Unitat II. El disseny de la trama i els personatges
– La lògica narrativa a partir del disseny curricular com a suport per a l’aprenentatge de llengües
– El guió i l’story board com a suport a la programació de tasques significatives.

Unitat III. La narració a través de la paraula i la imatge

– La construcció multimèdia: text i imatges
– Construcció d’espais i creació de mapes
– Creació de llibres digitals interactius

Unitat IV. Edició multimèdia i publicació

– L’edició multimèdia: programes, aplicacions i plataformes
– Enregistrament i gestió d’àudio i vídeo: guió, proves, minutatge,
preparació
– Recursos, eines i plataformes de publicació del projecte

Unitat V. Integració curricular dels projectes

– El projecte transmèdia al programa de centre: atenció al disseny curricular, mitjans, problemes (i solucions), nivells, implicació del centre etc.
– Elecció del projecte dins el disseny d’una tasca final significativa

Unitat VI. tasca final

– Tasca final: creació d’un projecte transmèdia
– Objectius, desenvolupament, activitats, avaluació, mitjans,
publicació, etc.

1.Eines per a la prevenció i gestió de conflictes als centres d’educació de persones adultes

Professora: Gemma Argelaga Odrí

Carpeta de Materials

Descripció:

En aquest curs coneixerem i provarem eines i actuacions que permeten prevenir i gestionar els conflictes de manera conscient per tal de trobar solucions positives i de consens.

Objectius:

Augmentar coneixements sobre la gestió dels conflictes
Fomentar la visió i vivència dels conflictes com a experiències que poden generar noves oportunitats de canvi en positiu.
Incorporar noves maneres de fer que ens facin més eficaces a l’hora d’acompanyar i organitzar aprenentatges a l’aula i fora d’ella en matèria de convivència.

Continguts

El curs està organitzat en 5 blocs diferenciats – un per dia-

Bloc 1. Sessió 1a. Introducció.

-Què en sabem dels conflictes? Què vol dir convivència?
-Definicions, vivències i actuacions marc.
-Aprendre a conviure.

Bloc 2. Sessió 2a. Prevenció 1.

-Quines és l’actitud que permet millorar la convivència?
-La responsabilitat i ètica docent
-Noves competències per a un Rol docent responsable i facilitador de la convivència.
– El benestar docent
– Pràctiques d’acompanyament preventives. La unitat “0”

.Sessió 3a Prevenció2.

-Podem augmentar les Competències socials? Quines són?
-La importància de treballar les competències com a estratègia transversal al centre i més enllà…

Bloc 4. Sessió 4a. Resolució de conflictes 1

-Eines de registre.
-Eines de mediació.

Bloc 5a. Sessió 5a. Resolució de conflictes 2.

-Tècniques teatrals per a la convivència i millora de les competències de l’alumnat.
-Aprendre a pensar, aprendre a sentir, aprendre a conviure…
-“El Replanteig”