4. Informàtica i comunicació. Reptes per l’educació al llarg de la vida.

Prorfessor/a: Per concretar

Descripció

Reflexionem sobre la situació actual dels grups COMPETIC i Anglès com a llengua estrangera als Centres de Formació d’Adults. Grups que presenten un augment important d’alumnat, i que a causa de l’aplicació dels nous currículums estan canviant el perfil, potser en detriment de l’alumnat actual.

La difusió del curs es realitza a través de la pàgina web de l’Escola d’Estiu de l’educació de persones adultes 2018, també per correu electrònic a escoles entitats i persones interessades i per informació directa a persones i centres amb els que habitualment col·laborem.

  Objectius

– Descriure la situació d’aquests grups al centres participants.
– Detectar situacions conflictives.
– Analitzar els currículums i contrastar-los amb la realitat del centres.
– Repensar el perfil docent.

Continguts

– Tema 1. Els grups COMPETIC i Anglès. Característiques de l’alumnat.

– Tema 2. Adequació dels currículums a les necessitats de l’alumnat.

– Tema 3. El canvi de perfil de l’alumne participant.

– Tema 4. La feina diària en aquests grups.

3.Creació d’un club de lectura a l’escola d’adults.Tècniques per descobrir i compartir la lectura en grup

Professora: Maria Candel

Carpeta de Materials

Descripció:

 Existeixen models des de la pedagogia no formal (tertúlies, clubs)per iniciar o completar el gust per la lectura que recullen els processos d’aprenentatge lector a l’escola, dotant-ho de més amplitud en la seva realització quotidiana.

Els mestres participen aportant-ho projectat a la classe: Un club de lectura com realització de la base lectora.

Objectius:

-Donar eines al professorat per realitzar un club de lectura
-Estimular l’alumnat a llegir d’una manera crítica i gaudir de la lectura
-Valorar aspectes més objectius (personatges, estructures, conflictes…)
-Assolir tècniques narratives per l’anàlisi d’una obra literària.
-Oferir propostes creatives, plantejant debats i relacionant altres referents culturals (Cinema, Series, còmics…)

Continguts

-Característiques i metodologia d’un club de lectura.
-Guió d’una sessió.
-Criteris per triar lectures.
-Tècniques: temes, conflictes, espais i èpoques, temps i ritme, personatges.

2. Aprenentatge basat en transmèdia. Com organitzar situacions d’aprenentatge i implicar els alumnes

Professor: Javier Villatoro

Carpeta de Materials

Descripció:

La narrativa transmèdia parteix de la creació de diverses narracions integrades com a peces d’una mateixa història, des de punts de vista diferents i combinant diversos mitjans, físics i digitals. En l’ensenyament de llengües facilita la realització d’activitats significatives, obre l’aula a espais reals de comunicació i fomenta la interacció entre els usuaris a través de la construcció d’un espai discursiu comú. En aquest curs veurem com portar de forma efectiva a la classe aquestes tècniques a través de la creació d’històries i personatges, el disseny multimèdia, la comunicació en xarxa o l’ús d’aplicacions mòbils. El curs està orientat al desenvolupament de competències clau del professorat com organitzar situacions d’aprenentatge, implicar els alumnes en el control del seu propi aprenentatge i servir-se de les TIC per a l’exercici del seu treball.

Objectius:

-Organitzar i posar en marxa programes i activitats d’acord amb els mitjans i canals de comunicació i a les actituds d’aprenentatge del segle XXI.
– Aplicar de forma pràctica nous models de comunicació i expressió a l’aula d’idiomes, atorgant l’alumne un lloc central en la presa de decisions sobre el seu aprenentatge.
– Experimentar amb diversos suports, recursos i eines en un entorn transmèdia per a la creació de projectes d’aprenentatge de llengües.
– Dissenyar programes didàctics que es recolzin en la combinació de l’ús de materials físics i digitals.
– Avaluar, guiar i oferir correccions i retroalimentació de manera immediata fins i tot en aules (físiques o en línia) que compten amb un gran nombre d’alumnes.

Continguts:

Unitat I. Introducció a la narrativa transmèdia i la seva aplicació en l’aprenentatge de llengües.

– La importància de la transmedialitat en el procés d’aprenentatge de llengües
– Estudi de models i exemples de projectes educatius transmèdia
Unitat II. El disseny de la trama i els personatges
– La lògica narrativa a partir del disseny curricular com a suport per a l’aprenentatge de llengües
– El guió i l’story board com a suport a la programació de tasques significatives.

Unitat III. La narració a través de la paraula i la imatge

– La construcció multimèdia: text i imatges
– Construcció d’espais i creació de mapes
– Creació de llibres digitals interactius

Unitat IV. Edició multimèdia i publicació

– L’edició multimèdia: programes, aplicacions i plataformes
– Enregistrament i gestió d’àudio i vídeo: guió, proves, minutatge,
preparació
– Recursos, eines i plataformes de publicació del projecte

Unitat V. Integració curricular dels projectes

– El projecte transmèdia al programa de centre: atenció al disseny curricular, mitjans, problemes (i solucions), nivells, implicació del centre etc.
– Elecció del projecte dins el disseny d’una tasca final significativa

Unitat VI. tasca final

– Tasca final: creació d’un projecte transmèdia
– Objectius, desenvolupament, activitats, avaluació, mitjans,
publicació, etc.

1.Eines per a la prevenció i gestió de conflictes als centres d’educació de persones adultes

Professora: Gemma Argelaga Odrí

Carpeta de Materials

Descripció:

En aquest curs coneixerem i provarem eines i actuacions que permeten prevenir i gestionar els conflictes de manera conscient per tal de trobar solucions positives i de consens.

Objectius:

Augmentar coneixements sobre la gestió dels conflictes
Fomentar la visió i vivència dels conflictes com a experiències que poden generar noves oportunitats de canvi en positiu.
Incorporar noves maneres de fer que ens facin més eficaces a l’hora d’acompanyar i organitzar aprenentatges a l’aula i fora d’ella en matèria de convivència.

Continguts

El curs està organitzat en 5 blocs diferenciats – un per dia-

Bloc 1. Sessió 1a. Introducció.

-Què en sabem dels conflictes? Què vol dir convivència?
-Definicions, vivències i actuacions marc.
-Aprendre a conviure.

Bloc 2. Sessió 2a. Prevenció 1.

-Quines és l’actitud que permet millorar la convivència?
-La responsabilitat i ètica docent
-Noves competències per a un Rol docent responsable i facilitador de la convivència.
– El benestar docent
– Pràctiques d’acompanyament preventives. La unitat “0”

.Sessió 3a Prevenció2.

-Podem augmentar les Competències socials? Quines són?
-La importància de treballar les competències com a estratègia transversal al centre i més enllà…

Bloc 4. Sessió 4a. Resolució de conflictes 1

-Eines de registre.
-Eines de mediació.

Bloc 5a. Sessió 5a. Resolució de conflictes 2.

-Tècniques teatrals per a la convivència i millora de les competències de l’alumnat.
-Aprendre a pensar, aprendre a sentir, aprendre a conviure…
-“El Replanteig”